Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Екип от експерти и учени в различни направления ще обединят усилия, за да подпомогнат възстановяването на най-редкия вид сокол у нас – ловният сокол, и ключовите за него местообитания в България и Южна Румъния. Проектът „Живот за сокола“ стартира в края на 2021 година и се изпълнява в международно партньорство между БДЗП и „Зелени Балкани“, Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, Румънското орнитологично дружество, Съюза на ловците и риболовците в България, Фондация за местообитанията – Холандия и Тюбингенския университет „Еберхард Карлс“.

Основната цел на пакета от дейности е да се подсигури увеличаването на популацията на застрашения ловен сокол в съответствие с Международния и Националния план за действие за вида. Чрез прилагането на иновативни подходи и доказани добри практики ще се осигурят безопасни места в подходящи местообитания за гнездене на вида, както и за почивка и зимуване на ловните соколи от по-големите популации в Карпатския басейн.

Димитър Градинаров

© Димитър Градинаров

В миналото видът е бил сравнително често срещан в България и Румънска Добруджа, но след средата на XX век популацията му започва бързо да намалява в резултат на редица заплахи – отстрел, ограбване на гнезда и улавяне на екземпляри, отрови, електрически удари. В Румънска Добруджа днес са известни едва няколко заети територии, а в България е известна едва 1 гнездяща двойка, която е съставена от птици, отгледани и освободени в дивата природа като част от програмата за рестокинг на вида, изпълнявана от Спасителния център на Зелени Балкани в гр. Стара Загора.

Основните направления, в които ще работи екипът, са:

  • Смекчаване на основните заплахи за вида в ключови райони. Сред основните заплахи са бракониерството, умишлено отравяне или натравяне в резултат на прекомерна или неправилна употреба на пестициди, ограбване на гнезда, смъртност в резултат на токови удари. За целта се планира обезопасяване на рискови електропроводи, охрана на гнезда, поставяне на гнездилки на безопасни за соколите места, работа по места с институции, гълъбари, ловци, земеделски производители и други заинтересовани страни
  • Подобряване на хранителната база в ключови територии за ловния сокол чрез поддържане на местообитанията в добро състояние, подсилване на лалугерови колонии, спасяване на изложени на риск лалугерови колонии, пилотно размножаване и реинтродуциране на черногръдия хомях в нови подходящи местообитания, изграждане на диви гълъбарници и др.
  • Подобряване на условията за гнездене на вида чрез поставяне на платформи за гнездене и засаждане на местни видове дървета.
  • Значимо увеличаване на ангажираността, знанията по темата и капацитета на ключови заинтересовани групи за създаване устойчивост на постигнатите резултати. Ще бъде изградена мрежа от местни поддръжници
  • Споделяне на натрупания опит и добрите практики във възстановяването на ловния сокол, лалугера, черногърдия хомяк и техните местообитания.

Дейностите ще се прилагат в 28 зони от мрежата Натура 2000 в България и Югоизточна Румъния и ще допринесат за подобряване на местообитанията в тези зони и опазването на редица други видове, които живеят в същите местообитания и са изправени пред сходни заплахи.

Очаквайте през идните месеци да обявим и сайта на проекта, на който ще може да намирате информация и да проследявате всички новини, свързани с него.

Проектът „Живот за сокола“ (LIFE20 NAT/BG/001162) е с продължителност 5 години и е финансиран от програма LIFE на Европейския съюз.