Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Седем организации от България, Румъния, Холандия и Германия обединяват силите си за опазване и възстановяване на най-редкия и най-едрият вид сокол в България – ловния.

Проектът „Живот за сокола“ е част от дългогодишните усилия на БДЗП, Зелени Балкани и Румънското орнитологично дружество за опазването на ловния сокол в България и Румъния. Към тях се присъединяват и експерти по дребните бозайници от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, експерти и учени от Холандия и Германия както и експерти по лова от Съюза на ловците и риболовците в България.

В България ловният сокол е бил широкоразпространен през ХХ в., но още през 50-те години започва стремително намаляване на популацията. През последните години е открита едва една гнездяща двойка, което представлява над 90% спад за последните 40 години. И двете птици от установената двойка са освободени в дивата природа в рамките на програмата за възстановяване на вида, изпълнявана от Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани. В Румъния състоянието на вида също се влошава значително през ХХ в., но след прилагането на редица природозащитни дейности в региона популацията започва бавно да се възстановява. В Румъния днес гнездят около 25 двойки, но в пограничните райони с България състоянието на вида все още е силно неблагоприятно и там са известни едва 5 гнезда.

Снимка: © Димитър Градинаров

Снимка: © Димитър Градинаров

„Причините за драстичното намаляване на ловния сокол в България са главно антропогенни и свързани пряко или непряко с конфликта между човешките дейности и начина на живот на сокола – разказва д-р Волен Аркумарев, ръководител на проекта от БДЗП. – Сред основните заплахи за вида са бракониерство, отравяне, смърт от токови удари, ограбване на гнезда, недостатъчна хранителна база и безопасни гнездови територии. Глобалната цел на проекта ще е да подсигури възстановяването на популацията на този застрашен вид в България и Южна Румъния чрез прилагането на доказани добри практики и пилотни дейности като осигури безопасни територии за гнездене, почивка и зимуване и повиши преживяемостта на соколите.“

Част от предвидените дейности включват мерки за увеличаване на популацията на редкия добруджански хомяк и разселването му в нови райони, както и опазване на колонии на лалугера, които са застрашени от унищожаване, закупуване на земи и поддържането им в благоприятно за биоразнообразието състояние.

Създаването на широка обществена подкрепа и увеличаване на разбирането за ползата и необходимостта от запазването на хищните птици ще бъде акцент в работата на всички организации. Въвличането и повишаването на информираността на като ловци, гълъбовъди, соколари, фермери и други представители на местните общности е ключово за минимизиране на конфликтите и прилагане на добри практики за успешно съжителство между хората и дивата природа.

Снимка: © Димитър Градинаров

Снимка: © Димитър Градинаров

„Зелени Балкани от години работи за възстановяването на ловния сокол в България и вече знаем, че методиката на освобождаване на отгледани в Спасителния център за диви животни птици е ефективна – казва д-р Христина Клисурова, координатор на проекта за организацията. – В България видът е на практика на ръба на изчезването, тъй като имаме сигурни данни само за една-единствена двойка в природата. Бъдещето на ловния сокол е изключително несигурно и за да успеем да го възстановим, ще е необходимо разбирането и ангажираността на широк кръг заинтересовани страни, за да се въведат и прилагат мерки, които да работят в полза на всички.“

Снимка: © Димитър Градинаров

Снимка: © Димитър Градинаров

Проектът „Живот за сокола“ се координира от БДЗП и се изпълнява в международно партньорство със „Зелени Балкани“, Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, Румънското орнитологично дружество, НЛРС „Съюз на ловците и риболовците в България“, Фондация за местообитанията – Холандия и Тюбингенския университет „Еберхард Карлс“.

Проектът „Подсигуряване възстановяването на застрашения ловен сокол в България и Южна Румъния“ (LIFE20 NAT/BG/001162) е с продължителност 5 години и е финансиран от програма LIFE на Европейския съюз.