bg

Местообитания

Покритието на различните типове местообитания, представени в броените площадки, се изчислява като процент от първостепенните и второстепенните типове местообитания в площадките (Таблица 1). Първостепенно е онова местообитание, което покрива 50% или повече от площта на броената площадка. Второстепенно е местообитанието с най-висок процент след първостепенното. Местообитанията с по-нисък процент не се вземат предвид при анализа.

Списък на местообитанията и процентното съотношение между тях в изследваните пробни площадки са представени в таблицата по-долу по низходящ ред.

DSC00947_ed.jpg

Процентно съотношение на местообитанията в изследваните пробни площадки за периода 20052013 г. 

Тип на местообитанието

 

Habitat type

Код на местообитанието

Habitat code

%

 

Посеви и други тревни култури

Agricultural lands (crops)

C.2

28,3

Ивици дървета, храсти и мозайки от тях

Mosaic landscape (tree and scrubs lines)

C.4

11,8

Широколистни гори

 Broadleaved forest

A.1

9,1

Храсталаци на местата с умерен климат

 Temperate scrubs

B.1

7,1

Овощни градини, дървесни и храстови плантации

Orchards, vineyards, tree plantations

C.3

5,3

Подобрени тревни площи

 Improved grassland

C.1

4,0

Села

 Villages

D.2

3,5

Сухолюбиви храсталаци

 Dry scrubs

B.2

3,4

Градове

 Cities

D.1

3,3

Пустеещи земи

 Abandoned land

D.6

3,2

Смесени гори

 Mixed forest

A.3

2,8

Мезофилни тревни съобщества

Mesophile grasslands

B.7

2,3

Тревни съобщества по влажни терени

Wet meadow

B.6

2,1

Течащи води

 Rivers

G.4

2,1

Градски паркове и градини

 Urban parks and gardens

D.4

1,7

Степни и сухолюбиви тревни съобщества по варовити терени

Steppe grassland

B.3

1,6

Алпийски и субалпийски тревни съобщества

 Alpine and subalpaine grassland

B.5

1,5

Индустриални зони

 Industrial zones

D.3

1,5

Скали и скални стени

 Rocks and cliffs

E.2

1,0

Иглолистни гори

 Coniferous forest

A.2

1,0

Тревни съобщества по сухи силикатни терени

Grasslands on dry siliceous terrain

B.4

0,8

Алувиални и много влажни гори и храсталаци

 Wet alluvial forest

A.4

0,7

Растителност по периферията на водоемите

Water vegetation

F.2

0,6

Индустриални водоеми

 Industrial water bodies

D.5

>0,5

Крайречни и приизворни мочурища

 Bogs

F.3

>0,5

Стоящи пресни води

 Freshwater lakes

G.2

>0,5

Сипеи

Scree

E.1

>0,5

Стоящи бракични води

 Brakish Lakes

G.3

>0,5

 От представените данни е ясно видимо, че към момента основното местообитание, застъпено в МОВП, e „земеделски земи” – почти една трета от всички местообитания в квадратите. Следват „ивици дървета и храсти”, които също в значителна степен са свързани със земеделските земи, и на трето място са широколистните гори. 

http://www.ebcc.info/
http://www.birdlife.org/
http://www.rspb.org.uk/
http://www.BG03.moew.government.bg

За контакти

София 1111, п. к. 50
ж.к. Яворов бл.71 вх.4 ап.1
тел.: (02) 97 99 500

е-мейл: monitoring@bspb.org

Facebook Намерете ни във Facebook