Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

БДЗП се включва активно в опазването на горите

Макар с множеството дейности през годините след създаването си БДЗП да е подпомагало опазването на българската гора, през 2005 г. е започната системна работа в това отношение. Професионален екип на БДЗП предприема действия за опазване на вековните гори, работейки в тясно взаимодействие със специалисти по горите от BirdLife International Служител на БДЗП координира работната група на BirdLife по горите.

Активна международна дейност

Започнахме активна международна дейност чрез проекти в партньорство с други източноевропейски страни като водещ партньор с цел подпомагане на тяхната изследователска и природозащитна дейност.

Успехи в опазването на видове

Националните популации на царския орел и белоглавия лешояд показаха най-висок гнездови успех за последните 10 години, благодарение на целенасочените активни дейности от наша страна, включващи охрана на гнезда и изкуствено подхранване.

ОВМ и Натура 2000 за птиците

BirdLife International одобри разширението на ОВМ мрежата до 114 места, които бяха представени на институциите и обществеността като проекто-мрежа Натура 2000 за опазване на птиците.