Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Вицепрезидентът на България Тодор Кавалджиев става първият почетен член на БДЗП

Присъединяването на вицепрезидентът на Република България към БДЗП е значимо признание за приноса на организацията в опазването на българското природно наследство.

Изградихме първите в България природозащитни центрове ,,Пода“ и ,,Източни Родопи“

Изградихме първите в България природозащитни центрове „Пода“ и „Източни Родопи“ – средища за образователни и природозащитни инициативи, с подкрепата на Швейцарската агенция за развитие.

Пряко участие в обновяването на българското законодателство

БДЗП бе пряк участник в осъвременяването на националното законодателство, включително чрез участие в работата на парламентарните комисии при Народното събрание. Допринесохме за съвременен и съответстващ на европейското законодателство Закон за защитените територии.

Публикуване на първата национална книга за Орнитологично важни места в България

На основата на солидни научни данни и общоприети критерии определихме по същество 50 Орнитологично важни места (ОВМ) в България, като разширихме първоначалния списък. ОВМ станаха гръбнакът за опазване на биологичното разнообразие в страната и за изграждане на мрежата Натура 2000. Започнат е мониторинг на състоянието им. За тях бе публикувана първата национална книга за ОВМ, която е и първата книга от природозащитната поредица от издания на БДЗП.

Природозащитната поредица на БДЗП – начало на систематизирана книжнина за опазване на природата

С издаването на книгата „Орнитологично важните места в България“ поставихме началото на най-солидната национална природозащитна поредица. Впоследствие инициативата бе подета и от други организации, обхванати бяха и други групи животни и растения. В тази поредица до 2020 г. са публикувани 36 издания.

Защитени територии

Допринесохме за обявяването на над 30 нови защитени територии, с което бе осигурена законова защита на емблематични места като „Пода“ до Бургас и на стотици видове застрашени растения и животни в цялата страна.

В помощ на костенурките

Започнахме проект за опазване на двата вида сухоземни костенурки, застрашени от изчезване в световен мащаб.