Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В защита на Националните паркове

Организирахме първата обществена кампания за запазването на границите на Националните паркове на България – „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“, чрез поредица действия. Сред тях е и първата в историята на страната кампания по пощата, при която над 20 000 пощенски картички са изпратени на народните представители. Специализирана изложба в защита на парковете е открита в Народното събрание. Границите на националните паркове „Пирин“ и „Централен Балкан“ бяха запазени, а Природен парк „Рилски манастир“, който бе отделен от Национален парк „Рила“, бе обявен със строг статут.

Подобряване на европейското законодателство

По предложение на БДЗП българското правителство предложи на ЕС включването на нови два вида – полубеловратата мухоловка (индикатор за опазването на старите гори) и белочелата сврачка в списъка на Директивата за опазване на дивите птици. Благодарение на това, във всички страни, в които се срещат тези видове, за тяхното опазване са обявени зони по Натура 2000.