Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

В помощ на колегите в чужбина

Като втория след Унгария партньор на BirdLife от Източна Европа, започнахме успешно да споделяме своя богат опит и с природозащитни организации от други страни. Първи бяха 7 страни от Централна и Източна Европа, с които развихме капацитет за осъществяване на националните схеми за Мониторинг на обикновените видове птици.

Случаят ,,Калиакра“

След като изчерпахме възможностите за защита на Калиакра като част от европейското природно наследство, подадохме жалба пред ЕК. „Случаят Калиакра“ стана емблематичен за предизвикателствата пред местата от мрежата Натура 2000 и за съжаление доведе до осъдителна присъда за България 8 години по-късно – през 2016 г.

Работа за застрашените видове

Приет бе националният план за опазване на египетския лешояд в България – резултат от 20-годишния ни труд за опазване на този критично застрашен вид.

Поставихме рекорден брой изкуствени гнезда – 103, за да дадем шанс на световно застрашения ловен сокол да гнезди в България и над 150 – за да спасим вечерната ветрушка.

Практическа полза от агроекологичните мерки

Първите целенасочени усилия за опазване на пасища и ливади с висока природна стойност. За пръв път гражданска неправителствена организация тества агроекологични мерки и се демонстрира практика за опазването на природата с устойчивото ползване на природните ресурси.