Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Започва програмата за Орнитологично важните места – основа на бъдещата мрежа Натура 2000

Започна целенасочено събиране на научни данни за определяне на най-важните за птиците места в България, оценка и проследяване на тяхното състояние във времето и създаване на научна основа за предлагането им за защита по европейското законодателство като част от общоевропейската екологична мрежа Натура 2000.

Национална банка за орнитологична информация

Стартирахме изграждането на Национална банка за орнитологична информация, чрез която през годините е осигурена научната основа за успешни действия в опазването на птиците и биологичното разнообразие на България. Данни от банката се използват за вземане на решения, подготовка на становища и нормативни документи от държавни агенции и бизнес организации.

Първи плакат в защита на птиците

През 1991 г. БДЗП издаде първият в най-новата история на България плакат за опазване на птиците. Той бе посветен на лешоядите с автор – художникът Георги Пчеларов, а разходите и самото му издаване бяха поети от Швейцарското дружество за защита на птиците, благодарение на директора му Вернер Мюлер.

Война на отровите

Членовете на БДЗП, работещи за опазването на лешоядите в Източните Родопи, поставиха началото на системното противодействие на използването на отровни и упойващи вещества в дивата природа. В противодействието на тази изключително сериозна заплаха бяха привлечени местните хора и институции.