Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Обявяване на защитените зони за птиците

Разработихме и внесохме в МОСВ пълната документация, необходима за обявяването на 114 защитени зони за птиците, съгласно изискванията на предприсъединителните договори с ЕС – основата на изграждането на мрежата Натура 2000 в България. (линк към информацията за Натура 2000) Практически всички идентифицирани от БДЗП Орнитологично важни места стават зони от Натура 2000 12 години по-късно – през 2018 г.

Разработване на първите агроекологични мерки, финансирани от ЕС

БДЗП участва активно в разработването на агро-екологичните мерки за България. На практика предложенията на БДЗП стоят в основата на множество от агро-екологичните мерки. Направени са предложения и за аква-екологични мерки.