Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Повратна точка в опазване на Кресненското дефиле

Организирахме разработването на технически издържана алтернатива на магистрално трасе извън Кресненското дефиле, което стана повратна точка в усилията да запазим биоразнообразието в дефилето. За пръв път НПО предлагат реална алтернатива в голям инфраструктурен проект, което спомогна на по-късен етап да бъде взето решение за изнасяне на АМ Струма извън Кресненското дефиле.

Първите национални планове за действие

Публикувани са първите национални планове за действие за опазване на световно застрашените видове птици в България.

Два пъти повече Рамсарски места в България

Активната ни работа за опазване на влажните зони от международно значение доведе до двойно увеличаване на броя на Рамсарските обекти в България. По наше предложение в списъка на влажните зони с международно значение бяха включени водоеми до Шабла, остров Ибиша, защитена местност ”Пода”, Поморийските влажни зони, езерото Вая и Комплекс Беленски острови. Така 10 влажни зони у нас с обща площ 20 306 ха попадат под защитата на Рамсарската конвенция.

За пасищата и редките породи

С подкрепата на Министерството на земеделието, рибарството и управлението на природните ресурси на Холандия БДЗП и фондация „Арк“ започнаха проект за поддържане на биоразнообразието на пасищата в Източните Родопи чрез екстензивното отглеждане и опазване на местната примитивна порода Родопско късорого говедо. Още един иновативен подход, който десетилетия по-късно ще се разпространи и в други европейски страни в рамките на инициативата „Rewilding Europe”.