Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Авлига

(Oriolus oriolus)

Описание:

Дължина на тялото: 22 – 25 см. Размах на крилата: 35 см
Мъжките са лимоненожълти с черни крила и черна опашка. Женските и младите са зелено-жълти с тъмни крила и светъл напетнен корем.

Храна и местообитания:

Храни се с гъсеници и възрастни на насекоми, които събира по листата на дърветата. В края на лятото се храни и с плодове. Обитава широколистни гори, ивици от дървета и храсти, крайречни гори и храсталаци, паркове и градини в населените места.

Гнездене:

Гнездото е висящо на клоните, високо в короната на дърветата, изградено е от трева и парченца кора. Снася 3 – 4 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни.

Разпространение в България:

Среща се в цялата страна, с изключение на планините Рила, Пирин, Западни Родопи, Витоша и Стара планина.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, есенната – през август-септември.

Заплахи:

Изсичане на крайречните гори и ивиците от дървета и храсти в равнинните земеделски райони.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Зелен кълвач.