Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Белобуза рибарка

(Chlidonias hybrida)

Описание:

Дължина на тялото: 24 – 28 см. Размах на крилата: 57 – 63 см
За разлика от речната рибарка, опашката не е врязана и отгоре цялото оперение е сиво. През размножителния период коремът и гърдите са тъмносиви и контрастират с белите бузи и по-светлата долна страна на крилата. Тилът и темето са черни. Клюнът и краката са червени.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, безгръбначни и риба, които улавя от водната повърхност. Обитава блата, езера, рибарници и други водоеми с плаваща водна растителност.

Гнездене:

Гнездото е върху плаваща водна растителност. Снася 3 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни.

Разпространение в България:

Разпространението е групово, основно по поречието на р. Дунав и Дунавската равнина.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. По време на миграция може да се наблюдава около водоеми в ниските части на страната.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, замърсяване на водите, безпокойствопрез периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Черна рибарка, белокрила рибарка, речна рибарка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки:  ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu), ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).