Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Белогърб кълвач

(Dendrocopos leucotos)

Описание:

Дължина на тялото: 25 – 28 см. Размах на крилата: 40 – 45 см
Оперението е характерно черно-бяло. Главата е червена със светло чело. Гърбът на срещащия се у нас подвид (Dendrocopos leucotos lilfordi) е на черно-бели напречни ивици.

Храна и местообитания:

Храни се с ларви и възрастни на насекоми по кората на дърветата, семена на дървета и плодове. Обитава обширни широколистни, смесени и иглолистни гори.

Гнездене:

Гнезди в хралупи на дървета, които сам си издълбава. Снася 3 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

У нас се среща основно в планините Рила, Пирин, Централна и Западна Стара планина, Западни Родопи, Странджа, Беласица и Витоша.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

Интензификация на горското стопанство, изсичане на старите гори, премахване на мъртвата дървесина от горите, фрагментация на горите при изграждане на ски писти и туристическа инфраструктура.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Сходни видове:

Голям пъстър кълвач.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Ralph Martin (www.visual-nature.de).