Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Белокрила рибарка

(Chlidonias leucopterus)

Описание:

Дължина на тялото: 20 – 24 см. Размах на крилата: 50 – 56 см
Главата, гърдите и коремът са черни, гърбът е тъмносив. Подкрилията също са черни и контрастират с белите махови пера. Надкрилията, кръстът и опашката са бели. При младите също има контраст между по-тъмния гръб и по-светлите крила и белия кръст.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, ракообразни, дребни рибки и земноводни. Обитава блата, рибарници и други водоеми с плаваща водна растителност.

Гнездене:

Гнездото често е върху плаващи растения. Снася 2 – 4 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

Единични двойки са установени да гнездят спорадично в ез. Сребърна и други влажни зони в близост до р. Дунав и в Дуранкулашкото езеро.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. У нас е по-многоброен по време на миграция, когато може да се наблюдава в разнообразни влажни зони, основно по Черноморското крайбрежие. Пролетната миграция е през април-май, а есенната – през август-септември.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, замърсяване на водите, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Видът не е категоризиран, но съществува реална опасност да изчезне като гнездящ.

Сходни видове:

Черна рибарка, белобуза рибарка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Младен Василев (www.mladvaswildlife.com).