Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Белочела рибарка

(Sternula albifrons)

Описание:

Дължина на тялото: 21 – 25 см. Размах на крилата: 41 – 47 см
Най-дребната рибарка. Оперението отдолу е бяло, а отгоре пепеляво-сиво, върховете на крилата са черни. Главата е черна с бяло чело. Клюнът е жълт с черен връх.

Храна и местообитания:

Храни се с дребна риба. Обитава солени, бракични и сладководни езера, блата и морското крайбрежие.

Гнездене:

Гнезди на земята. Снася 2 – 3 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни.

Разпространение в България:

У нас се среща във влажните зони около Бургас, езерата Шабла и Дуранкулак и по Дунавското крайбрежие – блатата на остров Белене и Цибърското блато. По време на миграция може да бъде наблюдавана и на други места, основно по Черноморието.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април-май, а есенната – през август-септември.

Заплахи:

Пресушаване и деградация на влажните зони, застрояване на бреговете на водоемите, колебания във водното ниво, унищожаване на гнездата и малките от скитащи кучета, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Сходни видове:

Речна рибарка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).