Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Белошипа ветрушка

(Falco naumanni)

Описание:

Дължина на тялото: 27 – 33 см. Размах на крилата: 63 – 72 см
Трудно отличим от черношипата ветрушка по по-късите криле и опашка и белите нокти на краката. Мъжките се отличават и по бежовите гърди и корем, синьо-сивите надлъжни ивици отгоре на крилата, ръждивия гръб и надкрилия, които са без напетнявания. Женските на двата вида са трудно отличими по външен вид.

Храна и местообитания:

Храни се с едри насекоми и дребни гризачи. У нас обитава скали в близост до пасища. В други части на ареала обитава сгради в населени места в близост до открити пространства.

Гнездене:

Гнезди колониално и поединично в скални ниши. В други страни – и в кухини в покриви и фасади на сгради. Снася 3 – -6 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

Вероятно е изчезнал като гнездящ от територията на страната. Периодично се наблюдават единични индивиди и групи, предимно в Южна България. Последните възможни гнездовища са в Източните Родопи и най-южните части на долините на реките Струма и Места.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през август-септември.

Заплахи:

Интензификация на земеделието, прекомерна употреба на инсектициди, разораване и обрастване на пасищата, бракониерски отстрел.

Природозащитен статус в България:

Критично застрашен.

Сходни видове:

Черношипа ветрушка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).