Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Биволска чапла

(Bubulcus ibis)

Описание:

Дължина на тялото: 45 – 52 см. Размах на крилата: 82 – 95 см
Оперението е преобладаващо бяло и може да бъде сбъркана с малката бяла чапла, но за разлика от нея има по-къси шия, клюн и крака, а тялото изглежда по-компактно. През размножителния период има оранжеви пера на главата, гърдите и гърба.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, дребни гризачи и влечуги. Обитава разнообразни влажни зони и пасища и ливади в близост до тях.

Гнездене:

Гнезди по дървета, често в колонии на други видове чапли. Снася 4 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

У нас се среща предимно в Бургаските влажни зони, като в смесената чаплова колония в Защитена местност „Пода“ вероятно гнездят единични двойки.

Миграция и зимуване:

В Южна Европа видът е постоянен, у нас се среща през пролетта и лятото.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, бракониерски отстрел.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Малка бяла чапла, гривеста чапла.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).