Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Блатна сова

(Asio flammeus)

Описание:

Дължина на тялото: 33 – 40 см. Размах на крилата: 95 – 105 см
Оперението е жълто-кафяво с по-тъмни петна. Може да бъде сбъркана с горската ушата сова, но „ушите“ ѝ са по-къси и има тъмни върхове на крилата.

Храна и местообитания:

Храни се с мишевидни гризачи и дребни пойни птици. Обитава влажни зони и пасища и обработваеми земи в близост до тях.

Гнездене:

Гнезди на земята. Снася 4 – 8 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

Страната ни е нормалния южен район на разпространение на вида. Единични двойки вероятно се размножават през отделни години в Тракийската низина и Дунавското крайбрежие.

Миграция и зимуване:

Зимува в Южна Европа, включително и у нас.

Заплахи:

Интензификация на земеделието, неправилна употреба на родентициди, пресушаване на блатата и разораване на влажните ливади.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Горска ушата сова.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Тихомир Стефанов.