Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Блатно шаварче

(Acrocephalus scirpaceus)

Описание:

Дължина на тялото: 12 – 14 см. Размах на крилата: 18 – 21 см
Оперението отгоре е кафяво, като кръстът му е малко по-червеникавокафяв. Светлата надочна ивица е по-добре изразена в частта си пред окото.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и паяци. За разлика от мочурното шаварче, блатното се среща основно в тръстикови масиви на влажни зони.

Гнездене:

Гнездото е закрепена на стъблата на тръстиката. Снася 3 – 5 яйца, има две поколения годишно през периода май-юли.

Разпространение в България:

Има групово разпространение, по-често във влажните зони около Бургас, Варна и Дунавското крайбрежие, езерата Шабла и Дуранкулак, Тракийската низина и Софийското поле.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през септември-октомври.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, застрояване на крайбрежията на езерата, засипване на тръстиковите масиви със строителни и битови отпадъци.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Тръстиково шаварче, мочурно шаварче.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).