Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Блестящ ибис

(Plegadis falcinellus)

Описание:

Дължина на тялото: 55 – 65 см. Размах на крилата: 88 – 105 см
Оперението е тъмно, пурпурно-кафяво със зелен метален отблясък по крилата. През есента и зимата възрастните имат светли точки по главата и шията. Клюнът е дълъг и извит надолу.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, водни безгръбначни и жаби. Обитава блата и езера с тръстикови масиви.

Гнездене:

Гнезди сред тръстиката или по дървета, образува колонии, често заедно с чапли. Снася 3 – 4 яйца, има едно поколение годишно през периода май-август.

Разпространение в България:

Има изолирани гнездови колонии по Дунавското и Черноморското крайбрежие (защитена местност „Пода“). Отделни двойки гнездят периодично и във вътрешността на страната.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – от август до октомври.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, замърсяване на водите, бракониерски отстрел, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Критично застрашен.

Сходни видове:

Малък корморан (в полет).

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).