Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Брегова лястовица

(Riparia riparia)

Описание:

Дължина на тялото: 12 – 13 см. Размах на крилата: 26 – 29 см
Оперението е изцяло кафяво, с изключение на корема и гушата, които са бели. Опашката е сравнително къса.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, които лови във въздуха. Обитава реки и други водоеми с отвесни земни откоси.

Гнездене:

Гнезди колониално в пясъчни откоси. Снася 4 – 5 яйца, има 2 поколения годишно през периода април- юли.

Разпространение в България:

Има разпръснато разпространение, предимно по поречието на р. Дунав, Дунавската равнина, Черноморието, Тракийската низина, Софийското поле и поречието на р. Струма.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през септември-октомври.

Заплахи:

Пресушаване на водоемите, незаконен добив на инертни материали в местата на колониите.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Скална лястовица.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).