Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Брезов певец

(Phylloscopus trochilus)

Описание:

Дължина на тялото: 11 – 12 см. Размах на крилата: 17 – 22 см
Оперението отгоре е кафяво-зелено със светла вежда над окото. Отличава се от еловия певец (Phylloscopus collybita) по песента си, светлите крака и по-дългата крилна проекция.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и паяци, които събира по листата на дърветата. Обитава широколистни гори с гъст подлес, крайречни гори и храсталаци, по-рядко – иглолистни гори.

Гнездене:

Гнездото е разположено ниско по храстите или на земята. Снася 6 – 7 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

У нас има изолирани единични находища в цялата страна.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през септември.

Заплахи:

Интензификация на горското стопанство, изсичане на подлеса и крайречната растителност.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Елов певец, буков певец, градински присмехулник.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).