Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Буков певец

(Phylloscopus sibilatrix)

Описание:

Дължина на тялото: 11 – 12 см. Размах на крилата: 19 – 24 см
Най-характерните белези са дългата и ясно изразена лимоненожълта вежда и лимоненожълтите гърди, гърло и бузи, които имат рязка граница с белия корем. Гърбът е зеленикав.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и паяци. Обитава предимно стари широколистни гори от бук и дъб.

Гнездене:

Гнезди на земята сред паднали листа на дървета. Снася 6 – 7 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни.

Разпространение в България:

У нас се среща предимно в Стара планина, Средна гора и Странджа. Има находища и в Рила, Пирин, Витоша, Осоговска планина, Добруджа и др.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция през април-май, а есенната – през август-септември.

Заплахи:

Унищожаване и увреждане на местообитанията при горскостопански дейности.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Източен планински певец, елов певец, брезов певец.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).