Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Водна бъбрица

(Anthus spinoletta)

Описание:

Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 23 – 28 см
Главата е сива с ясно изразени бели надочни ивици, гърбът е сиво-кафяв с неясни надлъжни щрихи, краката са черни. По гърдите има бледорозов оттенък.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми. Обитава алпийски влажни ливади и каменисти склонове с единични храсти в близост до потоци и езера.

Гнездене:

Гнезди на земята. Снася 4 – 5 яйца, има 2 поколения годишно през периода май-юли.

Разпространение в България:

У нас се среща в планините Рила, Пирин, Западни Родопи, Витоша, Осоговска планина, Централна и Западна Стара планина.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид. През зимата извършва вертикални миграции и може да бъда наблюдавана около водоеми в ниските части на страната.

Заплахи:

Увреждане на местообитанията при изграждане на туристическа и друга инфраструктура.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Горска бъбрица, полска бъбрица.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Иван Иванов.