Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Врабчова кукумявка

(Glaucidium passerinum)

Описание:

Дължина на тялото: 15 – 19 см. Размах на крилата: 32 – 39 см
Най-дребната наша сова. Оперението по горната страна на тялото е сиво-кафяво с бели петънца, а отдолу е светло с кафяви петна.

Храна и местообитания:

Храни се с дребни пойни птици и гризачи. Обитава иглолистни и по-рядко смесени планински гори.

Гнездене:

Гнезди в дупки на кълвачи и естествени хралупи на дървета. Снася 4 – 6 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

У нас се среща в планините Рила, Централна Стара планина, Пирин, Западни Родопи, Славянка и Витоша.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

Изсичане на старите планински гори, изсичане на гори за изграждане на ски писти и друга туристическа инфраструктура.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Сходни видове:

Пернатонога кукумявка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Димитър Георгиев (www.neophron.com).