Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Гарван

(Corvus corax)

Описание:

Дължина на тялото: 54 – 67 см. Размах на крилата: 115 – 150 см
Най-едрата вранова птица. Оперението е изцяло черно, с метален блясък. Клюнът е масивен, опашката е дълга с клиновидна форма. Има характерно обаждане. Често лети по двойки. Характерна е дългата клиновидна опашка. Може да се сбърка с младите посевни врани, но е значително по-едър и с по-голям масивен клюн.

Храна и местообитания:

Всеяден. Активно лови дребни гризачи и птици, насекоми и мекотели, яде и семена на различни растения. Често се храни с мърша на площадките за подхранване на лешояди, убити от автомобили животни и по сметищата. Обитава скалисти ждрела, равнинни и планински райони с обширни открити пространства, избягва гъсти гори.

Гнездене:

Гнездото е в скална ниша, на дърво или стълбове от електропреносната мрежа. Снася 4 – 6 яйца, има едно поколение годишно през периода февруари-май.

Разпространение в България:

Среща се във всички планински и полупланински райони. В равнините има петнисто разпространение, отсъства в обширните земеделски райони на Дунавската равнина, Добруджа, Тракийската и Бургаската низина.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

Залагането на отрови за наземни хищници, незаконен отстрел, смърт от токови удари при кацане по необезопасени стълбове на електроразпределителната мрежа, интензификация на земеделието, разораване на пасищата.

Природозащитен статус в България:

Почти застрашен.

Сходни видове:

Посевна врана.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu), ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).