Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Глухар

(Tetrao urogallus)

Описание:

Дължина на тялото: ♂ 74 – 90 см; ♀ 54 – 63 см. Размах на крилата: 87 – 125 см
Едри кокошеви птици. Мъжките са с черно-кафяво оперение, с червена вежда и бяло петно в предната част на крилете. Женските са значително по-дребни с по-семпло кафеникаво оперение и червеникави гърди.

Храна и местообитания:

Храни се основно с пъпки и листа на бял бор, смърч, бук и други дървета, насекоми, мекотели и плодчета. Обитава иглолистни и смесени гори в планините.

Гнездене:

Полигамен вид с токовища. Гнезди на земята. Снася 4 – 16 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юли.

Разпространение в България:

У нас се среща в Западните Родопи, Рила, Пирин и Западна Стара планина. Доскоро се е срещал и на Витоша, все още е възможно да има останали птици и там.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

Унищожаване и увреждане на местообитанията при горскостопански дейности, изсичане на гори за ски писти и друга туристическа инфраструктура в планините, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Сходни видове:

Лещарка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).