Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Голяма бяла чапла

(Egretta alba)

Описание:

Дължина на тялото: 85 – 100 см. Размах на крилата: 145 – 170 см
Оперението е изцяло бяло. Значително по-едра от малката бяла чапла и с по-дълъг врат. В полет се виждат значително по-дългите ѝ крака. През размножителния период клюнът е с тъмен връх, през останалата част от годината е изцяло жълт.

Храна и местообитания:

Храни се с риба, земноводни, влечуги и гризачи. Обитава сладководни езера, блата, оризища, реки и язовири. През зимата често може да се види в открити обработваеми площи.

Гнездене:

Гнезди колониално в близост до големи плитки влажни зони. Снася 2 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

Гнезди основно в резервата Сребърна. По време на миграция и през зимата е широко разпространена в ниските части на страната, особено в открити райони в близост до по-големи реки и други влажни зони.

Миграция и зимуване:

Частичен мигрант, зимува в Южна Европа, включително и в България, когато е по-често срещана.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, безпокойство през периода на размножаване, бракониерски отстрел, особено около рибовъдни стопанства.

Природозащитен статус в България:

Критично застрашен.

Сходни видове:

Малка бяла чапла.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).