Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Голямо черноглаво коприварче

(Sylvia atricapilla)

Описание:

Дължина на тялото: 13 – 15 см. Размах на крилата: 20 – 23 см
Оперението е изцяло сиво с характерно черно теме при мъжките и кафяво при женските и младите.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми. Обитава широколистни гори с богат подлес, крайречни гори и храсталаци, ивици от дървета и храсти, паркове и градини в населените места.

Гнездене:

Гнездото е от трева и стъбла, разположено в храст. Снася 4 – 5 яйца, има 2 поколения годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

Среща се в цялата страна, с изключение на безлесните земеделски райони на Тракийската низина, Дунавската равнина и Добруджа.

Миграция и зимуване:

Зимува в най-южните части на Европа и Африка. Пролетната миграция е през март, а есенната – през октомври.

Заплахи:

Интензификация на горското стопанство, увреждане на подлеса в горите, изсичане на крайречните дървета и храсти.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Малко черноглаво коприварче, лъскавоглав синигер.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu), ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).