Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Голям пъстър кълвач

(Dendrocopos major)

Описание:

Дължина на тялото: 23 – 26 см. Размах на крилата: 38 – 44 см
От другите пъстри кълвачи се разпознава по размера, черната ивица, която достига до края на тила и продължава надолу към раменете и към предната част на гърдите. Друг основен белег е наситено червеното подопашие и светлият, без напетнявания корем. Мъжките са с червено петно на тила, а женските не. Младите имат червено теме, но също са без напетнявания по гърдите и корема, което ги отличава от другите кълвачи.

Храна и местообитания:

Храни се с ларви и възрастни на насекоми по кората на дърветата, семена на дървета и плодове. Обитава широколистни и иглолистни гори, паркове и градини в населените места.

Гнездене:

Гнезди в хралупи на дървета, които сам си издълбава. Снася 4 – 7 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

Среща се в цялата страна, с изключение на безлесни земеделски райони в равнините.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

Интензификация на горското стопанство, изсичане на крайречните гори и старите дървета в населените места.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Сирийски пъстър кълвач, среден пъстър кълвач.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).