Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Горска дърволазка

(Certhia familiaris)

Описание:

Дължина на тялото: 12 – 14 см. Размах на крилата: 18 – 21 см
Оперението отгоре е кафяво с пъстрини, отдолу е изцяло бяло. Има ясно изразена бяла вежда. Първостепенните махови пера са с размити светлокафяви краища.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и паяци, които намира по кората на дърветата. Обитава иглолистни, смесени и широколистни гори, паркове и градини със стари дървета в населените места.

Гнездене:

Гнезди в цепнатини на дървесна кора. Снася 5 – 6 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

Среща се предимно в планинските гори на Рила, Пирин, Родопите, Стара планина, Средна гора, Витоша, но също така и в Странджа. Има изолирани находища в равнините.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

Интензификация на горското стопанство, изсичане на старите гори.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Градинска дърволазка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).