Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Градинска червеноопашка

(Phoenicurus phoenicurus)

Описание:

Дължина на тялото: 13 – 14 см. Размах на крилата: 20 – 24 см
Мъжките са с черна гуша, оранжево-червени гърди, бяло чело и сиви глава, тил и гръб. Женската е сиво-кафява отгоре и белезникава отдолу. Опашката е червена и при двата пола.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, паяци и червеи. Обитава предимно широколистни гори и паркове, градини и дворове в населени места.

Гнездене:

Гнезди в хралупи по дървета и кухини в покриви и фасади на сгради. Снася 5 – 7 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни.

Разпространение в България:

Има петнисто разпространение в голяма част от страната, по-компактно в Странджа, крайморската част на Източна Стара планина, около Варна, Централна и Западна Стара планина.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през септември.

Заплахи:

Интензификация на горското стопанство, изсичане на старите хралупести дървета.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Домашна червеноопашка, червеногръдка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).