Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Гугутка

(Streptopelia decaocto)

Описание:

Дължина на тялото: 31 – 34 см. Размах на крилата: 48 – 56 см
Често срещана птица в населените места. Оперението ѝ е изцяло сиво с характерна черна ивица отстрани на врата. В полет се виждат черните върхове на крилата и белите върхове на опашката.

Храна и местообитания:

Храни се със семена и издънки по земята. Обитава населени места, паркове, градини, земеделски стопанства и индустриални зони със запазена дървесна растителност.

Гнездене:

Гнезди по дървета, улични лампи и сгради. Снася 2 яйца, има 2 – 3 поколения годишно.

Разпространение в България:

Среща се в цялата страна, без планинските и полупланинските райони.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

Изсичане на дърветата и храстите в населените места, хищничество от домашни котки, употреба на семена, третирани с отрови за борба с гризачите, отстрел.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Гургулица, скален (полудив) гълъб.

Любопитни факти!

България е мястото, където видът е бил открит за пръв път за науката.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).