Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Далматински сокол

(Falco biarmicus)

Описание:

Дължина на тялото: 47 – 55 см. Размах на крилата: 105 – 129 см
По-дребен от ловния сокол, формата на тялото в полет наподобява тази на черношипата ветрушка, но е с по-къса опашка. Оперението на гърба е сиво-кафяво, тялото и крилата отдолу са светли с по-финни петънца от тези на ловния сокол.

Храна и местообитания:

Храни се основно с птици, които лови във въздуха. Обитава високи скали в близост до гори и открити пространства.

Гнездене:

Гнезди в скални ниши. Снася 2 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юни.

Разпространение в България:

У нас има единични гнездови находища в югозападната част на страната.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

Ограбване на гнездата и улавяне на птици за целите на соколарството, незаконно използване на отровни примамки, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Критично застрашен.

Сходни видове:

Ловен сокол, черношипа ветрушка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).