Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Дебелоклюна рибарка

(Gelochelidon nilotica)

Описание:

Дължина на тялото: 35 – 42 см. Размах на крилата: 76 – 86 см
Оперението отдолу е бяло, а отгоре – пепелявосиво, върховете на първостепенните махови пера са черни. Главата и тилът са черни. Може да бъда сбъркана с гривестата рибарка, отличава се по късия, дебел и черен клюн, по-късия врат и по-дългите крака, видими, когато е кацнала.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, дребни птици, гризачи и жаби. Обитава солени, бракични и сладководни езера и блата по морското крайбрежие.

Гнездене:

Гнезди колониално на земята. Снася 3 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни.

Разпространение в България:

У нас се среща предимно в Атанасовското и Поморийското езеро. По време на миграция може да се наблюдава и в останалите влажни зони около Бургас, езерата Шабла и Дуранкулак и други места по Черноморието.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април-май, а есенната – през август-септември.

Заплахи:

Пресушаване и деградация на влажните зони, застрояване на бреговете на водоемите, колебания във водното ниво, унищожаване на гнездата и малките от скитащи кучета, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Критично застрашен.

Сходни видове:

Гривеста рибарка, речна рибарка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Младен Василев (www.mladvaswildlife.com).