Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Дебелоклюна чучулига

(Melanocorypha calandra)

Описание:

Дължина на тялото: 17 – 20 см. Размах на крилата: 35 – 40 см
По-едра е от полската чучулига. Най-характерните белези са черната долна страна на крилете с контрастна бяла ивица по края на маховите пера и черното петно отстрани на шията. Клюнът е масивен с жълтеникав (рогов) цвят.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и семена, които събира по земята. Живее в открити местообитания – степи, пасища, пустеещи земи, земеделски площи със зърнени култури със синори и необработени участъци.

Гнездене:

Гнезди на земята. Снася 4 – 7 яйца, има две поколения годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

У нас се среща предимно в Сакар, Дервентските възвишения, Западна Странджа, Приморска Добруджа, Тракийската низина, Струмската долина. Изолирани находища има и в Софийското поле, Дунавската равнина и др.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид. През зимата се събира на ята.

Заплахи:

Интензификация и химизация на земеделието, изораване и застрояване на пасищата и степите.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Сходни видове:

Полска чучулига, горска чучулига, късопръста чучулига.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).