Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Европейски козодой

(Caprimulgus europaeus)

Описание:

Дължина на тялото: 24 – 28 см. Размах на крилата: 52 – 59 см
Нощно активна птица, която трудно може да се наблюдава. В полет прилича на едра лястовица. През деня почива кацнал на клоните, а оперението му наподобява дървесната кора. Има характерни бели петна на шията, на върховете на опашката и на върховете на крилата.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, предимно нощни пеперуди, които лови в полет. Обитава широколистни гори с поляни и сечища.

Гнездене:

Гнезди на земята. Снася 2 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода май-юли.

Разпространение в България:

Има петнисто разпространение в по-голямата част от страната. Отсъства от безлесните земеделски райони на Дунавската равнина и Тракийската низина.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април-май, а есенната – през август-септември.

Заплахи:

Интензификация на горското стопанство, изсичане на равнинните и крайречните гори.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Зелен кълвач.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Емил Енчев.