Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Жълта стърчиопашка

(Motacilla flava)

Описание:

Дължина на тялото: 15 – 16 см. Размах на крилата: 23 – 27 см
У нас се среща подвидът Motacilla flava feldegg. При мъжките оперението отдолу е изцяло жълто, гърбът е зеленикав, главата е черна. Женските са кафеникави с тъмносива глава. Отличава се от планинската стърчиопашка по тъмната глава и по-късата опашка.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и други дребни безгръбначни. Обитава влажни ливади, пасища, ниви със зърнени култури.

Гнездене:

Гнезди на земята. Снася 5 – 6 яйца, има 2 поколения годишно през периода май-юли.

Разпространение в България:

У нас се среща в равнинните части на страната. Отсъства от високите планини и обширните горски масиви.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през септември-октомври.

Заплахи:

Интензификация на земеделието, прекомерна употреба на инсектициди, разораване на пасищата и ливадите.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Планинска стърчиопашка, бяла стърчиопашка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).