Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Жълтоклюна гарга

(Pyrrhocorax graculus)

Описание:

Дължина на тялото: 36 – 39 см. Размах на крилата: 65 – 74 см
Изцяло черна птица с метален блясък на перата и жълт клюн. Опашката е сравнително дълга и с тясна основа. Среща се на ята по скални комплекси във високите планини.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и други безгръбначни животни, плодове и семена и човешки хранителни остатъци около планинските хижи. Обитава скалисти карстови терени с пещери в безлесните алпийски части на планините.

Гнездене:

Гнезди колониално в скални ниши в пещери или скални отвеси. Снася 3 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли.

Разпространение в България:

У нас се среща предимно във най-високите части на Централна и Западна Стара планина, Рила и Пирин.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

Обрастване на алпийските пасища, увреждане на пасищата при строеж на ски писти и туристическа инфраструктура, безпокойство през периода на размножаване от пещерняци и скални катерачи.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Чавка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Димитър Георгиев (www.neophron.com).