Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Зеленоглава патица

(Anas platyrhynchos)

Описание:

Дължина на тялото: 50 – 60 см. Размах на крилата: 81 – 95 см
Най-разпространената патица. Мъжките са с металиковозелена глава, бял пръстен на шията и кафяви гърди. Останалата част на тялото е светлосива. Женските са с кафяво оперение с тъмни петна. И при двата пола крилното огледало е синьо, ясно видимо при излитане и в полет.

Храна и местообитания:

Храни се с водни безгръбначни, семена, корени, зелени части на растенията. Обитава най-разнообразни по тип и размер водоеми, включително в градски паркове и градини (напр. Южния парк в София).

Гнездене:

Гнездото е на земята. Размножителният период започва още през зимата, когато се формират двойките и брачните игри. Снася 9 – 13 яйца, има едно поколение годишно през периода януари-август.

Разпространение в България:

Широко разпространена в цялата страна, но без високите части на планините. По-често срещана около големите влажни зони покрай реките Дунав, Тунджа, Марица и Черноморското крайбрежие.

Миграция и зимуване:

Не мигрира на дълги разстояния. Придвижванията зависят от метеорологичните условия и наличието на незамръзнали водоеми.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, безпокойство през периода на размножаване. Въпреки че е ловен обект, прекомерният лов, особено в началото на размножителния сезон, може да нанесе вреди на отделни гнездови групи.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Сива патица, клопач, шилоопашата патица.

Любопитни факти!

Зеленоглавата патица е прародител на домашната патица.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu), ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).