Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Зелен кълвач

(Picus viridis)

Описание:

Дължина на тялото: 30 – 36 см. Размах на крилата: 45 – 51 см
Възрастните са със зелен гръб и надкрилия, жълто-зелен кръст и светъл корем. Челото, темето и тилът са червени. Мустакът при мъжките е с червена вътрешна част, а при женските той е изцяло черен. Младите са с подобно оперение, но по гърдите, корема и шията са с тъмни петна, а по гърба са с по-светли петна.

Храна и местообитания:

Храни се с яйца, ларви и възрастни на различни видове мравки, които изравя от наземни мравуняци. Яде и разнообразни насекоми по кората на дърветата. Обитава крайречни и разредени гори, групи дървета сред открити пространства, в населените места – паркове, градини, дворове със стари дървета.

Гнездене:

Сам си издълбава хралупите в стволовете на дървета с мека дървесина (топола, върба и др.). Снася 5 – 7 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли.

Разпространение в България:

Среща се на територията на цялата страна без високите безлесни части на планините и отделни райони на Добруджа, Дунавската равнина и Тракийската низина.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

Изсичане на крайречните и равнините гори и старите дървета в паркове и градини.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Сив кълвач.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Николай Петков (www.naturephotos.eu).