Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Имелов дрозд

(Turdus viscivorus)

Описание:

Дължина на тялото: 19 – 23 см. Размах на крилата: 42 – 48 см
Имеловият дрозд е най-големият дрозд в България. Коремът му е светъл и е напетнен с кръгли петна. Отстрани в горната част на гърдите има характерно тъмно петно. Подкрилията са светли.

Храна и местообитания:

Храни се с червеи, насекоми, други безгръбначни животни и плодове. Обитава широколистни, смесени и иглолистни гори до горната граница на гората в планините. Понякога се среща и в градски паркове и градини (Борисовата градина в София).

Гнездене:

Обикновено гнездото е разположено високо в короната на дърветата. Снася 3 – 5 яйца, има две поколения годишно през периода март-юни.

Разпространение в България:

У нас е разпространен в гористите планински и предпланински райони на Стара планина, Рила, Пирин, Родопите, Витоша, Осогово, Средна гора, Странджа. Среща се и в по-ниските хълмисти райони на Сакар, Дервентските възвишения и в отделни райони на Добруджа и Дунавската равнина.

Миграция и зимуване:

У нас се среща целогодишно. През зимата скита в търсене на храна.

Заплахи:

Интензификация на горското стопанство, изсичане на старите гори.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Поен дрозд.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).