Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Индийско шаварче

(Acrocephalus agricola)

Описание:

Дължина на тялото: 12 – 13 см. Размах на крилата: 15 – 17 см
Оперението отгоре е кафяво, кръстът е червеникавокафяв. От блатното шаварче се отличава по песента, ясно изразената светла вежда, която продължава зад окото, и тъмния връх на клюна.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и паяци. Обитава рехави тръстикови масиви на езера, блата и лагуни.

Гнездене:

Гнездото е закрепено на стъблата на тръстиката. Снася 4 – 5 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода май-юли.

Разпространение в България:

У нас има единични находища, като по-голямата част от гнездящите двойки са в Дуранкулашкото езеро, Шабленската тузла и Шабленското езеро. Непостоянни гнездови находища са Атанасовското езеро, Дяволското блато, блатото Алепу и езерото Сребърна.

Миграция и зимуване:

Зимува в Индия. Пролетната миграция е през април-май, а есенната – през август-септември.

Заплахи:

Унищожаване на крайбрежната растителност, застрояване на бреговете на влажните зони.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Сходни видове:

Блатно шаварче, мочурно шаварче.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).