Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Каспийска жълтонога чайка

(Larus cachinnans)

Описание:

Дължина на тялото: 55–60 см. Размах на крилата: 138–147 см
Трудно отличим от средиземноморска жълтонога чайка, с която доскоро бяха смятани за два подвида на един вид. Отличава се по по-дългите човка и крака, по-тъмните очи, черните петна на върха на крилата са по-малки, а бялото там – повече, при това както откъм тялото, така и откъм върха, краката са по-бледи, червеното петно на клюна е само върху долната получовка. Гърбът е сив, коремът и главата – бели. Младите са пъстро-кафяви и с възрастта постепенно придобиват оперението на възрастните.

Храна и местообитания:

Храни се с разнообразни безгръбначни животни, риба, умрели животни и хранителни отпадъци, често се струпва около сметищата. Обитава морски крайбрежия и водоеми във вътрешността на страната.

Гнездене:

У нас не е установен да се размножава. В други страни гнезди по покривите на сгради и скали. Снася 2 – 3 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

През есента, зимата и пролетта се среща по Черноморското крайбрежие, поречията на реките Дунав, Марица, Тунджа, големите язовири и други влажни зони във вътрешността на страната.

Миграция и зимуване:

Преминаващ и зимуващ вид.

Заплахи:

Отровни отпадъци по сметищата.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Средиземноморска жълтонога чайка.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).