Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Кафявоглава потапница

(Aythya ferina)

Описание:

Дължина на тялото: 42 – 49 см. Размах на крилата: 67 – 75 см
Мъжкият е с кафява глава, пепелявосиво тяло, черни гърди и опашка. Женската е с изцяло сиво-кафяво оперение.

Храна и местообитания:

Храни се с водни безгръбначни животни и растителни части. Обитава естествени блата и езера.

Гнездене:

Гнезди на земята, сред тръстиката в близост до вода. Снася 8 – 10 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

У на се среща предимно по Черноморието и поречието на р. Дунав. Изолирани находища има и във вътрешността на страната.

Миграция и зимуване:

Зимува в Южна Европа и Средиземноморието. У нас зимуват птици от Северна Европа.

Заплахи:

Пресушаване и деградация на влажните зони, замърсяване на водите, безпокойство през периода на размножаване и зимуване, отстрел.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Планинска потапница, черна качулата потапница.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Николай Петков (www.naturephotos.eu).