Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Кафявокрил огърличник

(Glareola pratincola)

Описание:

Дължина на тялото: 24 – 28 см. Размах на крилата: 60 – 70 см
Оперението отгоре е кафяво, гушата е кремава, оградена с черна „огърлица“, коремът е бял. Долната част на крилете е червено-кафява с бяла ивица в задната част на крилото, за разлика от чернокрилия огърличник (Glareola nordmanni), при който крилата отдолу са изцяло черни.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, които лови в полет. Обитава пасища, ливади, степи и обработваеми площи в близост до влажни зони.

Гнездене:

Гнезди на земята, поединично и колониално. Снася 2 – 4 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

У нас се среща предимно в Тракийската низина, около Бургаските влажни зони и езерата Шабла и Дуранкулак.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, есенната – през август-септември.

Заплахи:

Интензификация на земеделието, прекомерна употреба на инсектициди, разораване и застрояване на пасищата около влажните зони.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Сходни видове:

Чернокрил огърличник.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu), ©Богдан Боев.