Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Качулата кукувица

(Clamator glandarius)

Описание:

Дължина на тялото: 35 – 39 см. Размах на крилата: 55 – 65 см
Формата на тялото наподобява тази на обикновената кукувица, но опашката е по-дълга, а крилата са по-широки и със по-заоблени върхове. Гърбът е тъмен с бели петна, а коремът и гърдите са светли. На главата има удължени пера като качулка.

Храна и местообитания:

Храни се с едри насекоми и техните ларви. Обитава открити равнинни и хълмисти места с групи и единични дървета и храсти, крайречни гори, лозя и овощни градини.

Гнездене:

Гнездови паразит. Снася 12 – 15 яйца в гнезда на вранови птици, основно на свраки.

Разпространение в България:

У нас се среща предимно в южните и топли части на страната, Източните Родопи, Бесапарските ридове, Сакар, Западна Странджа, южните части на долината на р. Струма и около Бургас.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през септември.

Заплахи:

Интензификацията на земеделието и прекомерната употреба на пестициди, изсичане на крайречните и равнинните гори и храсталаци.

Природозащитен статус в България:

Критично застрашен.

Сходни видове:

Обикновена кукувица.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Ralph Martin (www.visual-nature.de).