Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Качулата чучулига

(Galerida cristata)

Описание:

Дължина на тялото: 17 – 19 см. Размах на крилата: 30 – 35 см
Оперението е сиво-кафяво, опашката е преобладаващо тъмна със сиво-кафява среда и кафяви крайни пера. От другите чучулиги се отличава по ясно видимата качулка на главата.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и семена, които намира по земята. Обитава пасища, степи, пустеещи земи, често в близост до пътища и други участъци без растителна покривка. Навлиза и в селищата, а през зимата – и в покрайнините на големите градове.

Гнездене:

Гнездото е на земята. Снася 3 – 6 яйца, има 2 – 3 поколения годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

Среща с в цялата страна, с изключение на високите планини и обширните горски райони.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

Интензификация и химизация на земеделието, изораване на пасищата и синорите.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Полска чучулига, късопръста чучулига, горска чучулига.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).