Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Колхидски фазан

(Phasianus colchicus)

Описание:

Дължина на тялото: ♂ 70 – 90 см (вкл. 35 – 45 см опашка); ♀ 55 – 70 см (вкл. 20 – 25 см опашка)
Характерна кокошева птица. Мъжките имат черна глава, често с бял пръстен около шията, червена „маска“ около очите и дълги опашни пера с напречни тъмни ивици. Женските са с изцяло бледокафяво оперение с по-тъмни напречни черти.

Храна и местообитания:

Храни се по земята с различни червеи, насекоми и други безгръбначни, плодчета, листа, семена и гущери и др. Обитава влажни широколистни гори, заливни храсталаци и тръстика, мозаечни местообитания с обработваеми площи, дървета и храсти.

Гнездене:

Гнездото е на земята, най-често сред гъсти храсти. Снася 8 – 15 яйца, има една поколение годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

Среща се в обширни райони в ниските части на страната. Най-многоброен по Дунавското крайбрежие, големите реки в Дунавската равнина и долното течение на р. Тунджа.

Миграция и зимуване:

Както повечето кокошеви птици, не мигрира и се среща целогодишно в районите на обитаване.

Заплахи:

Унищожаване и увреждане на крайречните гори и храсталаци, прекомерен лов, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Лещарка, полска яребица.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Борис Белчев (www.alcedowildlife.com).