Българско дружество за защита на птиците
  SmartBirds
  Магазин
  Определител

Кос

(Turdus merula)

Описание:

Дължина на тялото: 23 – 29 см. Размах на крилата: 34 – 38 см
Една от най-често срещаните птици в горите и в градските паркове. Мъжкият е изцяло черен с яркожълт клюн и жълт кръг около окото. Женските и младите са оперени в черно-кафяво.

Храна и местообитания:

Храни се с червеи, насекоми и други безгръбначни, които намира по земята, като шумно разравя опадалите листа. През есента и зимата яде и плодове. Обитава гори, паркове и градини с богат подлес от храсти от морското равнище до горната граница на гората.

Гнездене:

Гнездото е ниско разположено на храсти или ниски дървета. Снася 3 – 5 яйца, има 2 – 3 поколения годишно през периода март-август.

Разпространение в България:

Среща се в цялата страна.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

Заплахи:

Изсичане на ивиците от дървета и храсти покрай реките и в земеделските райони.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Скорец, поен дрозд, белогуш дрозд.

Открийте птиците на България със SmartBirds – мобилно приложение с определител на гнездящите видове и електронен дневник за наблюдения.

Снимки: ©Светослав Спасов (www.natureimages.eu).